Memorial Spaceflights

 

Mr. Nobuyoshi Mori

"MEIFUKUWO INORIMASU K.T.S"
1941 - 2016
Mr Nobuyoshi Mori was a participant aboard:

 

× Close